Bendro kraujo tyrimo vertinimas nėštumo metu

Vertinant nėščios moters Bendro kraujo tyrimo atsakymą rekomenduojame remtis žemiau esančios lentelės normomis:

Šaltinis: (https://www.ligos.lt/lt/straipsniai/kaip-tinkamai-ivertinti-nescios-moters-laboratorinius-kraujo-tyrimus-/434)

Nėščios moters organizme vyksta daugybė fi­ziologinių pokyčių (širdies, kraujagyslių, kraujo, inkstų, virškinimo sistemų), kurie užtikrina ma­mos ir vaiko poreikius, todėl nenuostabu, kad fi­ziologinė adaptacija kartu keičia ir laboratorinius kraujo tyrimų rezultatus.

Eritrocitai

Nėščiosios organizme kraujo plazmos padi­dėja apie 45–50 proc., besilaukiančioms dvynu­kų – net iki 60 proc. (apie 1,5 l cirkuliuojančio kraujo tūrio), eritrocitų – apie 20–30 proc. Ka­dangi didėja cirkuliuojančio kraujo tūris, aus­kultuojant širdį galima išgirsti sistolinį ūžesį ar trečią širdies toną, ir tai nėra patologinis požy­mis. Dėl netolygaus kraujo plazmos ir eritro­citų kiekio pasiskirstymo nėščiosioms būdinga fiziologinė anemija (stebima mažesnė hemoglo­bino koncentracija), sumažėja kraujo klampu­mas (žemesnė hematokrito koncentracija). Nėš­čiųjų anemija diagnozuojama, kai I ir III nėštu­mo trimestre hemoglobino koncentracija būna

Jeigu nėš­tumo metu hemoglobino nemažėja arba net di­dėja, tai lyg pirmasis įspėjamasis ženklas, kad reikėtų pagalvoti apie preeklampsiją. Po gim­dymo praėjus 6 savaitėms, fiziologinė anemi­ja įprastai išnyksta, taip pat ir cirkuliuojančio kraujo tūris per 6–12 savaičių po gimdymo su­grįžta į buvusį kiekį. 8–10 nėštumo savaitę eri­trocitų padaugėja ir iki nėštumo pabaigos pa­didėja apie 20–30 proc., jeigu moters organiz­me yra pakankamas kiekis geležies. Pagrindi­nis veiksnys, didinantis eritrocitų kiekį kraujy­je, yra padidėjusi eritropoetino sintezė.

Leukocitai

Leukocitų nėštumo metu fiziologiškai padau­gėja, ypač neutrofilų sąskaita (fiziologinis stre­sas). Didėjant nėštumo trukmei, didėja ir leuko­citų kiekis. Manoma, kad tai vyksta dėl padidė­jusio estrogenų ir kortizolio kiekio. Neutrofilų padaugėja, nes nėštumo metu sumažėja neutro­filų apoptozė. Jų chemotaksis ir fagocitinis ak­tyvumas yra sumažėjęs dėl inhibuojamųjų fak­torių nėščios moters serume. Leukogramoje gali būti mielocitų, metamielocitų, nėštumo metu tai nėra patologijos požymis, tai rodo aktyvų krau­jo čiulpų atsaką į padidėjusią eritropoetino ga­mybą nėštumo metu. Taip pat fiziologiškai leu­kocitų kiekis didėja gimdant (stresinė situacija) ir ankstyvuoju laikotarpiu po gimdymo (kelias dienas po jo), gali pasiekti net iki 30 000/μl. Pra­ėjus 4–6 savaitėms po gimdymo, leukocitų kie­kis grįžta į normą. Limfocitų kiekis I ir II nėštu­mo trimestrą sumažėja ir padidėja III trimestrą. Būdinga monocitozė, ypač I trimestrą, tačiau ji mažėja didėjant nėštumo trukmei. Monocitų ir limfocitų santykis yra labai padidėjęs. Eozino­filų ir bazofilų kiekis nėštumo metu reikšmin­gai nesikeičia.

Trombocitai

Trombocitų kiekis normos atveju nėštumo metu nekinta arba sumažėja nedaug, padidėji­mas yra retas. Trombocitų kiekis sumažėja dėl hemodiliucijos, padidėjusio trombocitų sunau­dojimo. Norma – 140–300x10e9/l. Apie 5 proc. nėščiųjų būna saikingai sumažėjęs trombocitų kiekis. Gestacinė trombocitopenija – tai nedi­delis asimptomis trombocitų kiekio sumažėji­mas, atsiradęs III trimestrą, kai pacientė prieš nėštumą neturėjo trombocitopenijos, ji savai­me praeina po gimdymo. Trombocitų kiekis turi būti >70x10e9/l, apie 1/3 nėščiųjų būna 130–150x10e9/l. Trombocitų kiekis normalizuo­jasi po gimdymo praėjus 2–12 savaičių. Minėtą būklę svarbu atskirti nuo kitų trombocitopeni­jos priežasčių: sunkios preeklampsijos, HELLP sindromo, trombocitinės trombocitopeninės pur­puros, imuninės trombocitopenijos, antifosfoli­pidinio sindromo, vaistų sukeltos trombocito­penijos.

Šaltinis: (https://www.ligos.lt/lt/straipsniai/kaip-tinkamai-ivertinti-nescios-moters-laboratorinius-kraujo-tyrimus-/434)